Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

NOVINKY DLE DATA PŘIDÁNÍ
 
REKLAMA V INTERNETOVÉ ENCYKLOPEDII CASTLES.CZ
Drštka - hrad, nepatrné pozůstatky
Liškův hrad - hrad, zaniklý
Nová Lhota - zámek, dochovaný
Velešín - hrad, výrazné pozůstatky
Hrad na Blešenském vrchu - hrad, zaniklý
Hazlov - zámek, výrazné pozůstatky
Vildštejn (Dolní zámek) - zámek, zaniklý
Vildštejn - tvrz, dochovaný
Mokrosuky - zámek, dochovaný
Podsedice - tvrz, zaniklý
 
VÝBĚR NÁHODNÉHO OBJEKTU
 

Mitrov

hrad - výrazné pozůstatky

Hrad Mitrov

 
 

Všeobecné podmínky reklamy:

 
1.

Provedení inzerce/reklamy ve všech sekcích internetové encyklopedie CASTLES.CZ je možné pouze na základě uzavření smlouvy nebo akceptované objednávky při dodržení těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP).

   
2.

Pro uveřejnění inzerce/reklamy je objednatel povinen uvést alespoň tyto údaje:
a)

specifikaci objednatele - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, odpovědnou osobu, příp. kontaktní osoby

b)

požadavek typu inzerce v internetové encyklopedii a dobu trvání inzerce/reklamy

c)

kontakt na osobu pověřenou korekturou návrhu inzerce/reklamy v případě, že objednatel požaduje korekturu návrhu

d)

jiné podklady nutné pro grafické provedení, způsob použití ochranné známky, logo apod.

   
3.

Ceny inzerce/reklamy se řídí ceníkem v aktuálním znění, který je uveden na těchto stránkách u příslušné sekce internetové encyklopedie.

   
4.

Sjednaná cena inzerce/reklamy je splatná na základě faktury provozovatele internetové encyklopedie se 14 denní splatností. Při platbě je objednatel povinen uvést jako variabilní symbol celé číslo faktury.

   
5. V případě, že se objednatel dostane do prodlení úhrady faktury, činí úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
   
6.

Neuhrazení faktur je důvodem k pozastavení dalšího uveřejňování již sjednané inzerce/reklamy a důvodem pro odmítnutí další objednávky či smlouvy.

   
7.

V případě reklamace na provedení inzerce/reklamy postupují účastníci v souladu s Obchodním zákoníkem s tím, že reklamaci lze uplatnit pouze písemně, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku vzniku reklamované skutečnosti.

   
8.

Provozovatel internetové encyklopedie je oprávněn odmítnout požadavek objednatele na uveřejnění inzerce/reklamy, jestliže jeho obsah, význam nebo provedení odporuje etickým nebo morálním zásadám, nebo je-li v rozporu s právními předpisy. Provozovatel internetové encyklopedie není povinen zdůvodňovat objednateli důvod odmítnutí. V případě již uzavřené smlouvy či potvrzené objednávky má provozovatel právo jednostranně odstoupit od realizace.

   
9.

Provozovatel nenese zodpovědnost za případně vzniklé škody třetím stranám na základě zveřejnění reklamy objednatele a za zneužití dat uvedených objednatelem.

NABÍZENÉ PRODUKTY

Aktivní odkaz na stránkách hradů, zámků a tvrzí
Katalog stravovacích a ubytovacích zařízení
Katalog hradů, zámků a tvrzí na prodej - realitní kanceláře
Bannerová reklama
Všeobecné podmínky reklamy najdete zde
 
Dotazy a objednávky na
reklama@castles.cz
 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy