Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - Castles.cz  

  www.hrady-zamky-tvrze.cz  

  www.tvrze.cz  

  www.castles.cz  

Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Hrad HRAD RADYNĚ
 
ÚVOD
HISTORIE
POPIS
TURISTICKÉ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA
KULTURNÍ AKCE
SPECIÁLNÍ OBJEKTY
KONTAKTY
GALERIE OBRÁZKŮ
LITERATURA
 
SITUACE OBJEKTU:
 
Hrad Radyně

půdorys

 
DATUM AKTUALIZACE:
Aktualizace 16. 1. 2011
Exteriér, stavební vývoj:

Staveništěm hradu Radyně se stal výrazný vrchol osamělého kopce nad Starým Plzencem. S výjimkou východní strany, kde je svah nejstrmější, obíhal hrad 9 – 14 metrů široký a 5 metrů hluboký příkop a val s 1,2 metru silnou zídkou na koruně. Na jihozápadě, kde se val stáčí, byla do jeho hmoty vložena věž s průjezdem a vrátnicí, před níž byl ještě 10 metrů široký obezděný příkop. Bezprostředně za první věžovitou bránou musel příchozí po mostě překonat okružní příkop, aby dosáhl druhé brány, která měla podobu průjezdu v hranolové věži v jihozápadním rohu hradního areálu. Na jižní straně se lze setkat s prvky aktivní obrany: jedním z nich je neobvyklá obezděná plošinka trojúhelníkového tvaru předsunutá před hradbu u druhé brány, druhým vysoká bašta podkovovitého půdorysu na východě. Oba tyto obranné prvky měly zajistit flankování jižní hradby – potažmo úzké bermy před ní –, jakož i druhé brány. Bašta je z hlediska stavebního vývoje pravděpodobně až mladší reakcí na válečné události první třetiny 15. století. Za druhou bránou se cesta dělí. Její levá odnož pokračuje při obvodové hradbě na sever. Obvodová hradba nad strmým srázem nesla dřevěné podsebití a ani nemusela být příliš vysoká; pod půlkruhovou věží palácového jádra přecházela v objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 9 × 6 metrů, snad konírny. Prostor na severu byl od předešlého oddělen kulisovou bránou a tvořil tak vlastně jakési severní předhradí. Pravá odbočka cesty za druhou bránou stoupá vzhůru do prostoru malého, téměř čtvercového dvorku, kde stávaly tři velmi špatně dochované objekty nejasného účelu. Nachází se zde i jedna ze dvou cisteren (druhá byla vyhloubena jižně od hranolové věže palácového jádra), která byla napájena dešťovou vodou ze střechy hradního paláce. Ten byl ústřední stavbou hradu a vymezoval východní hranici dvorku. Podobně jako na Kašperku se jedná o obdélníkovou budovu srostlou se dvěma obytnými věžemi: hranolovou na západě a podkovovitou na východě. Horní úrovně obou věží spojovala chodbička v konstrukci krovu. Hlavní obytné prostory, které byly plochostropé, se nacházely ve druhém patře; nacházíme zde i dvě roubené komory. Nezodpovězenou otázkou zůstává vstup do samotného paláce. Podle jedné verze ústila cesta z dvorku západně pod palácem při severozápadním nároží hranolové věže na most nesený vysokými pilíři, po němž bylo možné se dostat k samotnému vstupnímu portálu; vstup do paláce by se tak příliš nelišil od dnešního. Existuje však i jiná možnost, kterou navrhl již A. Sedláček: portál do paláce mohl být přístupný po schodišti přístavkem ze severního předhradí.

 
Interiér:

Přestože je jedna z věží jádra zastřešená, o původním interiéru hovořit nelze.

 
Současný stav:

Nejlépe dochovaným reliktem někdejšího královského hradu Radyně je jeho jádro. Z něj dodnes stojí obvodové zdi paláce s oběma věžemi, z nichž hranolová byla zastřešena a upravena na rozhlednu. Naneštěstí je její koruna i interiér silně znehodnocena instalací vysílače Českých radiokomunikací. Relativně dobrý stav jádra hradu ostře kontrastuje se zachovalostí jeho ostatních částí; z těch se mimo dvou dosud hlubokých cisteren nedochovalo o mnoho více než základy hradeb a hluboký okružní příkop.

 

 

Reklama  |  Vysvětlivky  |  Kontakty  | © 2003 - 2011  Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a SlezskaTOPlist
... další odkazy